Send Message

Thần Điêu Đại Hiệp - Hoạt Hình - Ffvn - (39/39)

HD Phụ đề Full 39 tập

Đạo diễn: Tam Hảo, Chính Ngạn

Diễn viên: Sam Quang Đăng, Đàm Tiểu Dũng

Thể loại: Hoạt Hình

Quốc gia: Trung Quốc

Nhà sản xuất: TVB

Năm sản xuất: 0

Xem phim Download

Comments • 0

    <p> Nội dung: Một lần nọ, Dương Qu&aacute; v&ocirc; t&igrave;nh x&ocirc;ng v&agrave;o khu mộ cổ, nơi c&oacute; n&agrave;ng Tiểu Long Nữ xinh đẹp tuyệt trần l&agrave;m Chưởng m&ocirc;n nh&acirc;n. Sau đ&oacute;, Dương Qu&aacute; đ&atilde; b&aacute;i Chưởng m&ocirc;n ph&aacute;i Cổ Mộ Tiểu Long Nữ l&agrave;m sư phụ. Hai người sống nương tựa v&agrave;o nhau, rồi kh&ocirc;ng biết tự l&uacute;c n&agrave;o, hai thầy tr&ograve; họ đ&atilde; vướng v&agrave;o t&igrave;nh y&ecirc;u nam nữ. Họ y&ecirc;u nhau thắm thiết, t&igrave;nh y&ecirc;u của họ bền vững hơn bất cứ vật g&igrave;. Song, t&igrave;nh y&ecirc;u đ&oacute; bị người trong giang hồ xem l&agrave; một sự sỉ nhục! Giữa Đại hội anh h&ugrave;ng, trước mặt b&aacute; phụ, b&aacute; mẫu l&agrave; Qu&aacute;ch Tĩnh&nbsp;&nbsp;Ho&agrave;ng Dung, Dương Qu&aacute; bất chấp con mắt khinh rẻ của người đời, cầu h&ocirc;n Tiểu Long Nữ.<br /> Nhưng, đ&ocirc;i uy&ecirc;n ương ấy kh&ocirc;ng thể ở cạnh nhau, họ cứ hết lần n&agrave;y đến lần kh&aacute;c, sum họp rồi ph&acirc;n ly&brvbar;<br /> &Acirc;n o&aacute;n giữa Dương Qu&aacute;, Qu&aacute;ch Tĩnh, Ho&agrave;ng Dung xưa nay kh&ocirc;ng c&aacute;ch n&agrave;o chấm dứt. Qu&aacute;ch Tĩnh mang con g&aacute;i l&agrave; Qu&aacute;ch Ph&ugrave; gả cho Dương Qu&aacute; để x&oacute;a bỏ hận th&ugrave;, nhưng Dương Qu&aacute; từ chối. Sau một lần bị Dương Qu&aacute; cự tuyệt, v&igrave; qu&aacute; thẹn Qu&aacute;ch Ph&ugrave; v&ocirc; t&igrave;nh chặt đứt c&aacute;nh tay tr&aacute;i của Dương Qu&aacute;. Từ đ&oacute;, họ thật sự trở th&agrave;nh kẻ th&ugrave;. C&ograve;n Tiểu Đ&ocirc;ng T&agrave; Qu&aacute;ch Tương (đứa con g&aacute;i thứ hai của Qu&aacute;ch Tĩnh&nbsp;&nbsp;Ho&agrave;ng Dung) lại kh&iacute;ch lệ ch&agrave;ng đi khắp ch&acirc;n trời g&oacute;c biển để t&igrave;m lại người y&ecirc;u, v&agrave; ch&ocirc;n chặt mối t&igrave;nh đơn phương v&agrave;o tận đ&aacute;y l&ograve;ng</p>
    danh sach cac trang web Bacdau